کارکنان اداره تربیت بدنی
طاهر محمدزاده
رئیس اداره تربیت بدنی
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
مینا نیک نام
کارشناس اداره تربیت بدنی
کارشناسی ارشد رفتار حرکتی