قهرمانان ورزشی دانشگاه
 دانشجو حسین زارع- مقام دوم تکواندو سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور- تابستان 1395
دانشجو رضا صالح منش- مقام سوم کشتی آزاد و کسب مدال برنز زقابت ها در سیزدهمین المپیاد ورزشی سراسر کشور- تابستان 95دانشجو مرجانه حدادی -  مقام دوم تکواندو دانشگاه های شمالغرب کشوری و مقام شش کشوری در سیزدهمین المپیاد ورزشی  سراسر کشور- تابستان 95