فرم ها و جداول
به گزارش اداره تربیت بدنی دانشگاه بناب؛ این پرسشنامه با هدف اطلاع از علاقه دانشجویان نسبت به فعالیت های ورزشی تنظیم شده است تا بتوان در طول ایام تحصیل با برنامه ریزی شایسته امکان حضور دانشجویان را در فعالیتهای ورزشی درون دانشگاهی فراهم آورد.

لطفا فایل این
پرسشنامه را دانلود و بعد ازمطالعه با دقت تکمیل کرده و هنگام ثبت نام به کارشناس اداره تربیت بدنی در محل ثبت نام تحویل نمایید.
پایان خبر/ ذاکر احمدزاده

#پرسشنامه پیشینه و علایق ورزشی