برنامه ورزش کارکنان و اساتید دانشگاه بناب
به گزارش اداره تربیت بدنی دانشگاه بناب؛ تقویم ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه بناب در سال 1402/1403 به شرح زیر می باشد.
                       

                       فوق برنامه ورزشی دانشگاه بناب در سال 1402/1403(ورزش کارکنان و اساتید) 

 
 

            فوق برنامه ورزشی دانشگاه بناب سال تحصیلی 03/1402 (اردوهای یکروزه تفریحی ورزشی)

  

                                فوق برنامه ورزشی دانشگاه بناب سال تحصیلی 03/1402 (برنامه استخر)  

پایان خبر/ ذاکر احمدزاده