کارکنان اداره تربیت بدنی
مینا نیک نام
کارشناس مسئول اداره تربیت بدنی
کارشناس ارشد رفتار حرکتی
ذاکر احمدزاده
کارشناس اداره تربیت بدنی
کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی