معرفی کارکنان اداره تربیت بدنی
مینا نیک نام
کارشناس مسئول اداره تربیت بدنی
کارشناس ارشد رفتار حرکتی

 ذاکر احمدزاده
کارشناس اداره تربیت بدنی
کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی